OUR ATHLETES

Meet the rest of the THEMAGIC5 team

DENMARK

MAJA STAGE

TRIATHLON

DENMARK

MIKI TAAGHOLT

TRIATHLON

INDIA

LIKITH PREMA

SWIMMING

BULGARIA

EKATERINA AVRAMOVA

SWIMMING